Text/HTML

Text/HTML

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ CAO KIM NAM

Công ty Cổ phần vật liệu công nghệ cao Kim Nam - Kim Nam Materials thuộc Tập đoàn Kim Nam Group với 12 công ty thành viên. Kim Nam Materials cung ứng các gói giải pháp tổng thể ứng dụng công nghệ cao ngay từ: Ý tưởng - Tư vấn đầu tư - Lập báo cáo đầu tư - Tư vấn thiết kế - Cung ứng thiết bị - Thi công xây lắp - Vận hành chuyển giao - Cung ứng nguyên nhiên liệu sản xuất & Kinh doanh xuất khẩu sản phẩm.


Text/HTML

 

Text/HTML

TẦM NHÌN

Tổng công ty công nghiệp VL, VL chế tạo và vật liệu mới dẫn đầu về ứng KHCN, CN cao trong SX– chế biến – thương mại. - Nhằm đưa KIMNAM thành thương hiệu giá trị, uy tín và quen thuộc trong ngành CN VL phụ trợ. Hoàn thành mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái vật liệu công nghiệp phụ trợ trong chuỗi cung ứng/chuỗi giá trị toàn cầu thương hiệu KIMNAM trước 2025

SỨ MỆNH

Kiến tạo hệ sinh thái VL CN phụ trợ, trong CN chế biến chế tạo nhằm giải quyết nút thắt cho chiến lược phát triển ngành công nghiệp nền tảng góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
  • Đam mê làm nền tảng
  • Sáng tạo là sức mạnh
  • Công nghệ - công nghệ cao là mũi nhọn
  • Khát vọng làm kim chỉ nam

Text/HTML

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU KIM NAM MATERIALS